Varstvo pri delu

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) mora vsak delodajalec svojim zaposlenim pred pričetkom zaposlitve zagotoviti varno in zdravo okolje za delo. Strokovni delavec VZD poskrbi, da imate delovno okolje urejeno po veljavni zakonodaji. S tem je vaše delovno okolje varno, delavci pa zdravi in zadovoljni.

Varnost je zakon

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVDZ-1) (Uradni list RS, št. 43/2011)

Kazni so visoke

Za delodajalce: 2.000 - 40.000 €,
za odgovorno osebo: 500 - 4.000 €.

Širok izbor storitev
fhu

Izdelava izjave o varnosti

Pripravimo in izdelamo vam izjavo o varnosti z oceno tveganja za potrebe vašega podjetja.

fwfw

Opravljanje izpitov

Zagotavljamo usposabljanje za varno opravljanje dela in izvajamo potrebna izobraževanje za pridobitev usposobljenosti.

14

Pregledi delovne opreme

Kot delodajalec morate zagotoviti varno delovanje delovne opreme, zato za vas izvajamo redne periodične preglede. Kvalitetno, strokovno in po navodilih proizvajalca.

13

Izdelava navodil za varno delo

Pripravimo potrebna navodila, ki so potrebna za zagotavljanje varnosti in zdravja na delu.

15

Poročilo za prijavo poškodbe pri delu

Nesrečo strokovno raziščemo in pripravimo poročilo. Priporočimo ukrepe, da do nezgod in skoraj dogodkov ne prihaja več. V skladu z zakonodajo so potrebne tudi prijave nesreč na IRDS.

man-riding-a-yellow-forklift-with-boxes-1267324 (1) (1)

Opravljanje strokovnih nalog iz VZD

Delodajalec mora za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu določiti enega ali več strokovnih delavcev. Strokovni delavec za nenehno izboljševanje varnosti in zdravja pri delu opravlja naloge v skladu z zakonom.

man-wearing-white-hard-hat-holding-2-way-radio-1078879

Skrbnik vodenja sistema VZD po standardu 45001:2018

Za vaše podjetje lahko vodimo varost in zdravje pri delu v skaldu s standardom ISO 45001:2018.

photo-of-man-holding-a-book-927022

Urejanje promocije zdravja na delovnem mestu

Delodajalec mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. Zagotavljamo vam kvalitetno pripravo programa za izvajanje promocije.

white-paper-folders-with-black-tie-1764956

Izdelava internih aktov (droge, alkohol, nasilje, trpinčenje, spolno nadlegovanje)

Delodajalec je po zakonu dolžan zagotavljati, da delavec na delovem mestu ni pod vplivom prepovedanih substanc. Zato vam izdelamo interni pravilnik s katerim kot delodajalec urejate to področje.

action-adult-boots-boxes-209230 (1)

Svetovalec za kemikalije

Pravne ali fizične osebe, ki morajo pridobiti dovoljenje za proizvodnjo, skladiščenje oziroma promet z nevarnimi kemikalijami morajo po zakonu o kemikalijah določiti svetovalca za kemikalije. Naš svetovalec ima ustrezno izobrazbo, opravljen tečaj in preizkus znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi.

man-and-woman-sitting-beside-table-3205567

Opravljanje preizkusov alkoholiziranosti na delovnem mestu

Delavca, ki je delal ali je bil na delovnem mestu pod vplivom alkohola ali drugih prepovedanih substanc, mora delodajalec odstraniti z dela oz. iz delovnega procesa. V nasprotnem primeru tvega globo v višini med 2000 in 40.000 evrov (76. člen ZVZD-1). Za opitega delavca pa je predpisana globa med 100 in 1000 evrov (77. člen ZVZD-1).

Kaj pravi zakon

Kot delodajalec ste dolžni zagotoviti varnost in zdravje vaših zaposlenih. V ta namen morate kot delodajalec izvajati ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev varnosti in zdravja vaših delavcev, vključno s preprečevanjem nevarnosti pri njihovem delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev z ustrezno organiziranostjo ter potrebnimi sredstvi.

Zakon v temeljnih načelih jasno definira zagotavlja varnosti in zdravja pri delu, promocijo zdravja na delovnem mestu, načrtovanje ter varnost in zdravje pri delu, odgovornost delodajalca in temeljna načela pri izvajanju ukrepov. Obravnava tudi dolžnosti delavcev, medsebojno obveščanje in skupno posvetovanje, finančne obveznosti delodajalca, načrtovanje skupnih aktivnosti, vzgojo in izobraževanje.

Med obveznosti delodajalca sodi ocenjevanje tveganja in izjava o varnosti. Objava, posredovanje in vpogled v izjavo o varnosti z oceno tveganja. Prva pomoč, varstvo pred požarom in evakuacija, prilagoditve prve pomoči in varstva pred požarom. Nevarnost za nasilje tretjih oseb, nasilje, trpinčenje, nadlegovanje in psihosocialno tveganje, predhodno varstvo in uporaba nevarnih snovi. Resna, neposredna in neizogibna nevarnost, določitev strokovnega delavca za varnost pri delu, njegove naloge in strokovni izpit. Načrtovanje promocije zdravja na delovnem mestu, določitev izvajalca medicine dela v sladu s pogoji za izvajanje dela, dolžnost medsebojnega sodelovanja, zdravstveni pregledi, obveščanje in seznanjanje delavcev. Usposabljanje delavcev, pisni sporazum na skupnih deloviščih, obvestilo in prijave inšpekciji, vodenje evidenc. Zbiranje osebnih podatkov in njihova uporaba v skladu z zakonom, sodelovanje delavcev pri upravljanju. Dolžnost posvetovanja, položaj delavskega zaupnika, pravice in obveznosti sveta delavcev ali delavskega zaupnika.

Strokovni delavec predvsem svetuje delodajalcu pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo. Pri opremi delovnih mest in glede delovnega okolja. Izdeluje strokovne podlage za izjavo o varnosti (oceno tveganja). Opravlja periodične preiskave kemijskih, fizikalnih in bioloških škodljivosti v delovnem okolju ter notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov za varno delo. Opravlja obdobne preglede in preizkuse delovne opreme. Izdeluje navodila in spremlja stanje v zvezi s poškodbami pri delu in poklicnimi boleznimi ter z delom povezanimi boleznimi. Odkriva vzroke zanje in pripravlja poročila za delodajalca s predlogi ukrepov. Pripravlja in izvaja usposabljanja delavcev za delo.

Pravice in dolžnosti delavcev zajemajo prepoved dela pod vplivom alkohola, drog ali drugih substanc. Pravico odkloniti delo, zapustiti delovno mesto in pravico zdravstvenega pregleda.

Opredeljene so tudi dolžnosti samozaposlenih oseb, kamor spadajo tudi dolžnost oceniti tveganje, uporaba ustreznih sredstev za delo in osebne varovalne opreme, vključitev v pisni sporazum, prijave inšpekciji in varstvo pred požarom.

Pod dokumentacijo je opisana njena hramba v skladu z vsemi zakonskimi določili. Po zakonu je zlasti pomembna dokumentacija, ki se nanaša na:

1. obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju;

2. obdobne preglede in preizkuse delovne opreme;

3. preglede in preizkuse osebne varovalne opreme;

4. opravljeno usposabljanje za varno delo in preizkuse usposobljenosti;

5. zdravstvene preglede delavcev;

6. nezgode pri delu, kolektivne nezgode, nevarne pojave, ugotovljene poklicne bolezni in bolezni, povezane z delom ter njihove vzroke;

7. nevarne snovi, ki jih uporablja, če tako določajo posebni predpisi.

 

Svet za varnost in zdravje pri delu je definiran kot strokovno posvetovalno telo, sestavljeno zlasti iz strokovnjakov za varnost pri delu, medicino dela in socialno varnost ter strokovnjakov iz delodajalskih organizacij in sindikatov. Člane slednjih dve skupin imenuje minister na predlog Ekonomsko-socialnega sveta.

Dovoljenje za opravljanje strokovnih nalog se nanaša na vrsto dovoljenj, njihovo veljavnost, kakovost dela in listin, obvestila in poročanje, odvzem dovoljenja, postopek za izdajo, obnovo in odvzem dovoljenja, določite kadrovskih organizacijskih tehničnih in drugih pogojev. 

Nadzor v zakonu pokriva področja inšpekcije dela, rudarske inšpekcije, pomorske inšpekcije, nadzor organa pristojnega za letalsko varnost, inšpekcije, pristojne za varnost pred naravnimi in drugim nesrečami.

Kazenske določbe zajemajo prekrške delodajalca in delavca, prekrške samozaposlenih oseb in pristojnost za izrekanje globe v okviru razpona. Višine glob se razlikujejo glede na kršitelja in na obliko kršitve:

1. od 2000€ do 40000€ za delodajalca,

2. od 500€ do 4000€ za odgovorno osebo delodajalca,

3. od 100€ do 1000€ za delavca,

4. od 500€ do 10000€ za zaposleno osebo,

5. od 1000€ do 20000€ za imetnika dovoljenja za opravljanje strokovnih nalog.

 

Predhodne in končne določbe določajo izdajo podzakonskih aktov, uporabo in veljavnost predzakonskih predpisov, prenehanje uporabe in prenehanje veljavnosti podzakonskih predpisov, prenehanje in začetek veljavnosti zakona.