Cenik

Vrsta storitve

Cena

Varnost in zdravje pri delu

 

Izdelava strokovnih podlag za izjavo o varnosti

 

Prvo delovno mesto pri delodajalcu

120 €

Drugo delovno mesto pri delodajalcu

60 €

Vsako naslednje ocenjevano delovno mesto

50 €

Revizije: 50% redne cene

 

 

 

Usposabljanje za varstvo pri delu

 

Usposabljanje posameznika

25 €

Usposabljanje skupine do 20 delavcev

370 €

Usposabljanje skupine do 30 delavcev

460 €

 

 

Usposabljanje za varstvo pri delu in varstvo pred požarom

 

Usposabljanje posameznika

27 €

Usposabljanje skupine do 20 delavcev

370 €

Usposabljanje skupine do 30 delavcev

460 €

 

 

Strokovno usposabljanje za varstvo pri delu

 

Upravljavec dvižne ploščadi

60 €

Upravljavec dvižne košare

60 €

Upravljavec dvižne ploščadi in košare

90 €

Upravljavec viličarja

90 €

Upravljavec teleskopskega viličarja

150 €

Upravljavec ročnega ali električnega paletnega vozička

40 €

Upravljavec težke gradbene mehanizacije (TGM)

190 €

Upravljavec lahke gradbene mehanizacije (LGM)

100 €

Upravljavec hidravličnega dvigala na tovornem vozilu

125 €

Upravljavec avtodvigala                              

350 €

Upravljavec gradbenega stolpnega žerjava

250 €

Upravljavec gradbenega stolpnega žerjava vodenega s tal                          

150 €

Upravljavec mostnega dvigala

100 €

Upravljavec konzolnega dvigala

80 €

Signalist-privezovalec bremen               

70 €

Upravljavec naprav za čiščenje z vodo pod visokim pritiskom

70 €

Varno delo z verižno motorno žago

90 €

Varno delo s krožno žago

60 €

Varno delo na višini

60 €

Varno delo na ali ob vodi

60 €

Varno delo na lestvi

50 €

Varno delo na premičnem odru

50 €

Varno delo pri montaži-demontaži in uporabi gradbenih odrov

70 €

Varno delo v utesnjenih in zaprtih prostorih

90 €

Varno delo v izkopih

60 €

Varno delo z nevarnimi snovmi (kemikalijami)

70 €

Varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih

90 €

Usposabljanje delavca za pravilno uporabo osebne varovalne opreme

50 €

 

 

Pregled delovne opreme

 

Manjša delovna oprema (vrtalni, brusilni stroji)

24 €

Večja delovna oprema (obdelovalni stroji)

40 €

Večja delovna oprema - zahtevna

70 €

Dvižna vrata

25 €

Lestve

15 €

Premični odri

25 €

Pregled pravilne postavitve gradbenega odra (prvi pregled ter izpolnjevanje kontrolnega lista) odvisno od površine

od 100 €

Dvigala za dvigovanje vozil

35 €

Dvižne ploščadi in košare

50 €

Viličarji

50 €

TGM

80 €

Tehnološke linije

120 €

Hidravlična dvigala na tovornem vozilu

130 €

Avtodvigalo

250 €

Konzolna dvigala

100 €

Mostna dvigala

140 €

Gradbeni stolpni žerjav

150 €

Ostala delovna oprema po dogovoru

 

Izdelava zapisnika s potrdili ali mnenjem do 10 pregledanih kosov delovne opreme

55 €

Izdelava zapisnika s potrdili ali mnenjem nad 10 pregledanih kosov delovne opreme

80 €

Kontrolni pregled delovne opreme (po odpravljenih pomanjkljivostih)

40 % cene pregleda

 

 

 

 

Izpolnjevanje obrazca ZPIZ

80 €

Raziskava nesreče in izpolnjevanje ER-8 obrazca

150 €

Pravilniki alkohol, droge

70 €

Pravilniki nasilje, trpinčenje

70 €

Program promocije zdravja na delovnem mestu

90 €

Kontrolni pregled varstva pri delu z zapisnikom o ugotovitvah

od 70 €

Vodenje obveznih evidenc po zakonu

od 30 €

Svetovalec za kemikalije

po dogovoru

Skrbnik vodenja sistema varnosti in zdravja pri delu po standardu ISO 450001:2018

po dogovoru

 

 

Kontrola alkoholiziranosti na delovnem mestu

 

Preverjanje prve osebe na delovnem mestu

110 €

Preverjanje vsake dodatne osebe ob istem obisku

50 €

 

 

Varstvo pred požarom

 

Izvajanje strokovnih nalog iz varstva pred požarom

po dogovoru 

Izdelava požarnega reda z obveznimi prilogami

od 140 €

Izračun ocene požarne ogroženosti

50 €

Izračun in določitev vrste ter potrebnega števila gasilnikov

50 €

Izdelava požarnega načrta (ena etaža)

od 100 €

Izdelava načrta evakuacije (ena etaža)

od 80 €

Izvajanje vaj evakuacije

od 150 €

Kontrolni pregled iz požarnega varstva

od 70 €

Vodenje obveznih evidenc po zakonu

od 30 €

 

 

Usposabljanje za varstvo pred požarom:

 

Usposabljanje posameznika

25 €

Usposabljanje skupine do 20 delavcev

370 €

Usposabljanje skupine do 30 delavcev

460 €

Usposabljanje odgovornih oseb za začetno gašenje in izvajanje evakuacije

50 €

 

 

Izdelava varnostnega načrta za gradbišče: cena je odvisna od zahtevnosti projekta

od 200 €

Kontrolni pregled gradbišča, če je urejeno po zahtevah zakonodaje

od 80 €

Preverjanje varnega izvajanje delovnih postopkov na gradbišču in usklajevanje načrtovane aktivnosti

od 30 €

 

 

Meritve elektroinštalacij in strelovodnih naprav

 

Merilno mesto (vtičnica)

2,90

Pregled elektroomarice

50 €

Zapisnik

55 €

Merilno mesto (strelovod)

2,90

Zapisnik

55 €

 

 

Dogovor o zaračunavanju potnih stroškov

 

Za razdalje do 30 km v primeru, ko je znesek storitve nižji od 40 € se zaračunava potne stroške v vrednosti

20 €

Za razdalje nad 30 km se poleg kilometrine obračuna potovalna ura

30 €

Kilometrina po zakonu

0,37/km

 

 

Ostalo

 

Ponatis zapisnika in potrdila o usposabljanju

15 €

Režijska ura strokovnega delavca

50 €