Meritve električnih inštalacij in strelovodnih naprav

Zaradi varnosti objektov in uporabnikov objekta je potrebno brezhibno delovanje električnih inštalacij. Naš strokovni izvajalec preverja meritve po končani izvedbi ter namestitvi električne opreme, ob spremembah, obnovah, popravilih ter tudi periodično.

Varnost je zakon

Zakon o varstvu pred požarom Uradni list RS, št. 31/11)

Kazni so visoke

Za delodajalce globa znaša od 1.300 - 20.000 €

Visok nivo storitev
markus-spiske-kK7uPfb2YWU-unsplash (1)

Meritve električnih inštalacij

Naš strokovni izvajalec zagotavlja varnost in kakovost električne napeljave v objektu. Le-ta ima velik vpliv na požarno varnost objekta in varnost uporabnikov. Zato izvajamo meritve, preverjamo zanesljivost, ustreznost in varnost napeljave v skladu z zakonodajo.

lightning-and-gray-clouds-1162251 (1)

Pregled, preizkus in meritve sistema za zaščito pred strelo

Udari strel povzročajo materialno škodo na objektih in predstavljajo požarno nevarnost in nevarnost za ljudi. Zato se na objekte vgrajujejo strelovodne naprave, ki varujejo pred delovanjem strele. Sistem za zaščito pred strelo je potrebno pregledati, preizkusiti in izmeriti po končni izvedbi ali po njegovih spremembah ter periodično.

electric-1080585__480

Meritve električnih inštalacij na gradbiščih

Meritve električnih inštalacij na gradbiščih predpisuje Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l. RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1), ki predpisuje prvi pregled in meritve pred prvo uporabo ter periodične preglede v rokih, ki ne smejo biti daljši, kot so določeni v uredbi.

Temeljna načela zakona

Roki za preglede električnih inštalacij:

 • Redni pregled električnih inštalacij v stavbah, ki obsega pregled, preizkuse in meritve električnih inštalacij, je treba izvesti v roku, ki ni daljši od 8 let.
 • Redni pregled električnih inštalacij v stavbah, ki imajo prostore s potencialno eksplozivno atmosfero, je potrebno izvesti v roku, ki ni daljši od 2 let.
 • Redni pregled električnih inštalacij v stanovanjskih stavbah je potrebno izvesti v roku, ki ni daljši od 16 let.
 • Izredni pregled se opravi po poškodbah, popravilih oziroma posegih, vključno z obnovitvijo električnih inštalacij, ki lahko vplivajo na njihovo varnost in mora biti opravljen PRED UPORABO.
 • Novi objekti morajo biti pregledani PRED UPORABO.
 
 

Redni pregledni sistema za zaščito pred strelo:

 • Pregledi obsegajo vizualni pregled, preizkuse in meritve vgrajenega sistema, vključno s tistimi deli električnih inštalacij, ki so s tem sistemom neločljivo povezani.
 • Redni pregled sistema zaščite pred strelo je treba izvesti vsaki 2 leti pri zaščitnih nivojih I in II ter vsaka 4 leta pri zaščitnih nivojih III in IV.
 • V stavbah, kjer se skladiščijo eksplozivi oziroma, ki imajo prostore s potencialno eksplozivno atmosfero, je treba redni pregled izvesti enkrat na leto, vizualni pregled pa vsakih 6 mesecev.
 • Pri sistemih zaščite pred strelo, ki so izpostavljeni ekstremnim vplivom okolja oziroma velikim mehanskim obremenitvam in so zato v projektni dokumentaciji opredeljeni kot kritični, je treba redni pregled izvesti enkrat na leto.

Redni pregled sistemov zaščite pred strelo za obstoječe stavbe je treba izvesti v:

 • roku, ki ni daljši od 2 let za stavbe, pri katerih je ozemljitev sistema zaščite pred strelo povezana z ozemljitvijo energetskih naprav;
 • roku, ki ni daljši od 4 let za vse druge stavbe.